Identiteitsbewijs

Waar geloven we in: Onze ideologie

Voor ons staan de talenten en mogelijkheden van een kansarm persoon centraal. In Nederland zijn wij bevoorrecht. We hebben toegang tot allerlei faciliteiten, morele en financiële steun om ons te ontwikkelen, zowel in opleiding/carrière, als persoon. De kinderen in de gemeenschappen waar wij actief zijn, hebben deze steun niet. Hun ouders zijn ofwel omgekomen door geweld (onlusten tussen stammen), hebben ze verstoten, of kunnen eenvoudigweg niet voor hen zorgen. Daardoor wordt hen op jonge leeftijd al de kans ontnomen om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfredzaam persoon. Terwijl deze zelfredzaamheid juist belangrijk is om ervoor te zorgen dat ze op een dag op hun eigen benen kunnen staan.

Wij geloven daarom in een andere benadering dan de traditionele ontwikkelingssamenwerking. Wij willen niet geld blijven storten in het zwarte gat van hulpbehoevendheid, maar we willen een situatie en omgeving creëren waarin mensen leren op eigen kracht hun eigen toekomst op te bouwen en deze ervaring dan weer kunnen inzetten om anderen in hum omgeving hetzelfde te leren.

Hoe zien we de wereld: Onze visie

We leven in een wereld van ongelijkheid en een wereld die altijd ongelijk zal zijn. Het welvaartsniveau loopt binnen Nederland al sterk uiteen en tussen landen en continenten is het verschil alleen maar groter. Waar en in welk gezin je wordt geboren bepaald voor het grootste gedeelte wat voor voorrechten en kansen je hebt, in de derde wereld zijn deze voorrechten en kansen gemiddeld een stuk kleiner en het verschil tussen arm en rijk een stuk groter.

Daarbij overheerst ook in de armere landen hetzelfde westerse beeld van geluk en bestaan daar dezelfde verleidingen die het moeilijker maken dit geluk te bereiken. Zonder de voorrechten en met dezelfde verleidingen is het voor velen niet mogelijk zichzelf en hun omgeving te ontwikkelen tot het maximale en blijft hun hulpvraag bestaan. Onze visie is dat we deze hulpvraag op de lange termijn alleen kunnen wegnemen als we hun ten eerste leren hoe zelfredzaam te zijn en ten tweede de juiste mogelijkheden en omstandigheden bieden om dit te bereiken.

Wat willen we betekenen? Onze missie

Onze missie is ervoor te zorgen dat de projecten die wij ondersteunen in de toekomst 100% zelfredzaam worden. Dat betekent dat de kosten voor het onderdak, voeding, opleiding, medicatie en kleren voor de kinderen die worden opgevangen door de gemeenschap kunnen worden betaald van de winst uit de verschillende projecten die zijn opgestart. Daarbij kan gedacht worden aan projecten zoals het verbouwen van gewassen en het houden van kippen en ander vee, maar ook aan diensten zoals kledingverkoop. De gemeenschap is daarbij zelf verantwoordelijk voor het aandragen van ideeën en een opzet te maken voor een projectplan en wordt daarbij actief gecoacht door de stichting. Uiteindelijk bieden we op deze manier een veilige omgeving voor de kinderen waarin ze zichzelf kunnen ontwikkelen door middel van educatie, maar ook door zelf kleine initiatieven op te staren en op die manier op jongere leeftijd leren zichzelf te redden.

Het uiteindelijke doel van 100% zelfredzaamheid willen we dus bereiken door verschillende projecten te doen bij Boma Letu. Meer informatie over de projecten is te vinden op de pagina van Boma Letu, onder modules.

Waar zijn we goed in: Onze kracht

Omdat onze overtuiging is dat vooruitgang alleen bereikt kan worden als de lokale gemeenschap leert op eigen kracht op eigen benen te staan, concentreren we onze inspanningen met name op het gebied begeleiding en beoordeling van initiatieven die aangedragen en uitgevoerd worden door de lokale gemeenschap. Door de juiste vragen te stellen leren we ze zelf nadenken en de juiste overwegingen te maken over de initiatieven die ze willen ondernemen. Door deze ondernemende houding leren we de gemeenschap daar niet alleen zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen toekomst. Maar ook voor de toekomst van hun kinderen. We blijven zelf ook kritisch over de haalbaarheid van initiatieven en het effectief lerend vermogen van de gemeenschappen. Dat betekent dat er soms ook moeilijke beslissingen moeten worden gemaakt om niet te ondersteunen. Echter, hoe moeilijk die overwegingen ook zijn op individueel niveau, het overkoepelende doel van het bereiken van zelfredzaamheid voor gemeenschappen die daartoe bereid en competent zijn wordt altijd op het netvlies gehouden.

Hoe geven we het vorm: Onze kernwaarden

Voor de projecten fungeren we als een investeerder. Voor elke investering die wij doen willen wij een Return of Investment (RoI) zien. Deze RoI is geen winst, maar wordt uitgedrukt in percentage zelfredzaamheid dat door de projecten wordt gerealiseerd. Dit is afwijkend van veel andere stichtingen in de wereld. We zien echter dat deze benadering effectiever is dan het heft uit handen nemen van de gemeenschap. In plaats daarvan bevragen wij hen continue en kritisch over de (financiële) voortgang en gezondheid. We begrijpen dat we (nog) niet hetzelfde economisch inzicht mogen verwachten, maar wij geloven wel dat ook in die gemeenschappen de benodigde competenties aanwezig zijn, mits zij op de juiste wijze worden toegerust.

We proberen daarmee bewust om te gaan met de latente talenten van de gemeenschappen. We zijn ons daarbij bewust van onze eigen (westerse) positie en overtuigingen en beseffen ons terdege dat dit cultureel verschilt. We nemen echter bewust de verantwoordelijkheid om de noodzakelijke talenten in die gemeenschap tot bloei te laten komen.

Daarnaast proberen we altijd eerst bekend te raken met de lokale cultuur en gebruiken en daarvan ook te leren. Door de bekendheid met de gemeenschap en de cultuur kunnen wij onze keuzes en adviezen ook beter afwegen. Daarnaast betekent ‘bekend’ ook het hebben van een gezicht naar zowel de gemeenschap en de sponsors. Daarom organiseren we regelmatig reizen naar Kenia om de situatie daar te bekijken en te bespreken, maar ook de sponsors kennis te laten maken met de cultuur, natuur en de gemeenschap.

Daarbij acteren wij ondernemend en investerend. Stilstand is immers achteruitgang. We zijn altijd bezig onszelf en het project verder te verbeteren, door middel van het opzetten van verschillende initiatieven zoals ondernemersreizen, maar ook door het verbeteren van de kwaliteit en detail van data die nodig is voor een goede voortgangs- en oorzaakanalyse. Daarbij is altijd het uiteindelijk doel om de gemeenschappen niet meer afhankelijk te laten zijn van westers geld, maar zelfredzaam te zijn in alle facetten van het leven.

Hoe gaat het in de praktijk

Voor de projecten fungeren we dus als investeerder. De financiële middelen die we daarvoor nodig hebben, worden deels binnen gehaald door middel van sponsoren. Meer informatie hierover is hier te vinden. Daarnaast proberen we geld op te halen door projectplannen in te dienen bij investeerders en/of stichtingen.